La Coordinadora

Principals Objectius


 Tal i com marquen els nostres estatuts els principals objectius de Percussiocat són:

   1. Conservar, potenciar i difondre la percussió i tots els seus vessants.
   2. Servir de nexe d’unió i fomentar un bon clima d’entesa i col·laboració entre les entitats que formen la coordinadora.
   3. Organitzar festivals i trobades
   4. Estudiar i mirar de resoldre aquelles mancances que puguin tenir en comú les entitats.
   5. Col·laborar amb altres grups de percussió fora del territori català
   6. Augmentar la presència de les nostres entitats als mitjans de comunicació

Tot això s’ha d’anar construint poc a poc. Els objectius més immediats es detallen a continuació.

 

Portal i noves tecnologiesContinuar amb el funcionament del portal Percussiocat, oferint serveis tant a grups, com a Ajuntaments, promotors i altres col·lectius interessats. Essent conscients de les mancances de la web, s’estudiaria la possibilitat de remodelar-la per a que el seu funcionament sigui òptim.

Aprofitant les noves tecnologies i la immediatesa i efectivitat d’aquestes, Percussiocat també està pressent a les plataformes socials de moda. D’aquesta manera es pot agilitzar l’intercanvi d’informació i arribar no sols als directors o presidents de cada grup.

 

Treball conjunt, sinèrgies


 

 

Ordenació del calendari


Avui en dia són moltes les trobades, festivals, concursos i demés iniciatives. Per això es creu necessària l’ordenació de tots aquests actes per tal que no es solapin uns amb els altres. D’aquesta manera sortiran guanyant tant organitzadors, com participants i públic.

  

Revista digital


Creació d’una newsletter mensual, amb artícles educatius, entrevistes, agenda, etc. Funcionarà mitjançant subscripció i podrà fer-ho tothom qui estigui interessat. D’aquesta manera la difusió del món de la percussió arribarà a molta més gent.

  

Gravació CD “Percussió de carrer”.


Es creu en la importància de seguir gravant CD’s en els propers anys, per tal de crear un registre fonogràfic del panorama percutiu a Catalunya.

 

Festival de Percussió


El projecte més gran que es marca Percussiocat és la creació d’un Festival de Percussió a Catalunya. Tenint com a referent festivals organitzats a França (com el de Monleón) es vol fer un Festival on hi tinguin cabuda tallers, actuacions i concerts de grups de renom.